نمونه کارها

ساخت و تولید

فلنچ استیل

فرآیند تولید: فورج
متریال: استیل 316
کاربرد: صنایع نفت

اطلاعات بیشتر / سفارش
قلاب

فرآیند تولید: فورج
متریال: CK45
کاربرد: حمل هوایی خودرو


اطلاعات بیشتر / سفارش
گلوله

فرآیند تولید: فورج
متریال: CK45
کاربرد: سیمان – سازه فضایی برق

اطلاعات بیشتر / سفارش
پایه مقر برق

فرآیند تولید: فورج
متریال: CK45
کاربرد: تیر برق


اطلاعات بیشتر / سفارش
پایه قلاب

فرآیند تولید: فورج
متریال: CK45
کاربرد: حمل هوایی خودرو


اطلاعات بیشتر / سفارش
قلاب

فرآیند تولید: فورج
متریال: CK45
کاربرد: حمل قطعات


اطلاعات بیشتر / سفارش