نمونه کارها

ساخت و تولید

فرآیند تولید: فورج
متریال: استیل 316
کاربرد: صنایع نفت

اطلاعات بیشتر / سفارش

فرآیند تولید: فورج
متریال: CK45
کاربرد: حمل هوایی خودرو

اطلاعات بیشتر / سفارش

فرآیند تولید: فورج
متریال: CK45
کاربرد: سیمان – سازه فضایی برق

اطلاعات بیشتر / سفارش

فرآیند تولید: فورج
متریال: CK45
کاربرد: تیر برق

اطلاعات بیشتر / سفارش

فرآیند تولید: فورج
متریال: CK45
کاربرد: حمل هوایی خودرو

اطلاعات بیشتر / سفارش

فرآیند تولید: فورج
متریال: CK45
کاربرد: حمل قطعات

اطلاعات بیشتر / سفارش