نمونه کارها

صنایع خودرو

فرآیند تولید: فورج
متریال: CK45
کاربرد: اگسل پراید

اطلاعات بیشتر / سفارش

فرآیند تولید: فورج- ماشینکاری
متریال: ST37
کاربرد: استارت پیکان - آردی

اطلاعات بیشتر / سفارش

فرآیند تولید: فورج
متریال: CK45
کاربرد: اگسل نیسان

اطلاعات بیشتر / سفارش

فرآیند تولید: فورج
متریال: CK45
کاربرد: گریبکس پژو آردی

اطلاعات بیشتر / سفارش

فرآیند تولید: فورج
متریال: CK45
کاربرد: پژو 206

اطلاعات بیشتر / سفارش

فرآیند تولید: فورج
متریال: CK45
کاربرد: اگسل نیسان

اطلاعات بیشتر / سفارش

فرآیند تولید: فورج
متریال: CK45
کاربرد: گریبکس پژو آردی

اطلاعات بیشتر / سفارش

فرآیند تولید: فورج
متریال: CK45
کاربرد: گریبکس پژو آردی

اطلاعات بیشتر / سفارش

فرآیند تولید: فورج
متریال: CK35
کاربرد: نیسان

اطلاعات بیشتر / سفارش

فرآیند تولید: فورج
متریال: CK45
کاربرد: سمند

اطلاعات بیشتر / سفارش

فرآیند تولید: فورج
متریال: CK45
کاربرد: سمند

اطلاعات بیشتر / سفارش

فرآیند تولید: فورج
متریال: CK45
کاربرد: سمند

اطلاعات بیشتر / سفارش

فرآیند تولید: فورج
متریال: CK45
کاربرد: اتوبوس – خاور

اطلاعات بیشتر / سفارش

فرآیند تولید: فورج
متریال: CK45
کاربرد: اتوبوس – خاور

اطلاعات بیشتر / سفارش

فرآیند تولید: فورج
متریال: ST37
کاربرد: بنز خاور

اطلاعات بیشتر / سفارش

فرآیند تولید: فورج-ماشینکاری
متریال: CK45-CK35
کاربرد: نیسان

اطلاعات بیشتر / سفارش